Všeobecné obchodní podmínky

KONY ZLÍN, s.r.o.  |  IČO: 60727730  |  DIČ: CZ60727730  |  Nad Březinkou 5104, 760 01 Zlín
Preambule

Společnost KONY ZLÍN, s.r.o. je právnickou osobou – obchodní společností, řádně založenou a existující dle právního řádu České republiky, která v rámci svého podnikání mimo jiné opravuje a vyrábí kardanové hřídele, hydraulické válce, rozpěrné tyče a další strojírenské výrobky.

I. Úvodní ustanovení

1.1
Všeobecné obchodní podmínky společnosti KONY ZLÍN, s.r.o. (dále též jen „Podmínky“) upravují v souladu s obecně závaznou platnou právní úpravou podmínky vzniku kupní smlouvy o dodávce zboží, jakož i smlouvy o dílo mezi společností KONY ZLÍN, s.r.o. na straně jedné a odběratelem (jemuž bude zboží dodáváno nebo pro kterého bude dílo prováděno) na straně druhé, a dále blíže upravují práva a povinnosti účastníků, vyplývající z takto uzavřené smlouvy.

1.2
Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást jakékoli kupní smlouvy o dodávce zboží i smlouvy o dílo uzavřené (ať už jednorázově či v návaznosti na rámcovou smlouvu) mezi společností KONY ZLÍN, s.r.o. jako dodavatelem na straně jedné a odběratelem (fyzickou či právnickou osobou) na straně druhé, přičemž předmětem

(i)
kupní smlouvy o dodávce zboží je zejména závazek dodavatele dodat řádně a včas odběrateli dohodnuté zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží, a závazek odběratele takto dodané zboží od dodavatele převzít a uhradit za něj sjednanou kupní cenu (takto specifikovaná kupní smlouva o dodávce zboží dále také jako „Kupní smlouva“);

(ii)
smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele určité dílo (zejména montáž, údržbu, úpravu či opravu) a závazek objednatele takové dílo od zhotovitele převzít a uhradit za něj sjednanou cenu (takto specifikovaná smlouva o dílo dále také jako „Smlouva o dílo“). Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pro účely těchto Podmínek i Smlouvy o dílo se zhotovitelem vždy rozumí Dodavatel a objednatelem se vždy rozumí Odběratel.

Je-li v těchto Podmínkách užito pojmu „Smlouva“, rozumí se tím jak Smlouva o dílo, tak Kupní smlouva.

II. Účastníci smluvního vztahu, regulace smluvního vztahu

2.1
Účastníky Smlouvy jsou:

(i)
společnost KONY ZLÍN, s.r.o., se sídlem Zlín, Nad Březinkou 5104, PSČ 760 01, Česká republika, IČ 607 27 730, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17118, jako zhotovitel či prodávající (společnost KONY ZLÍN, s.r.o. dále také jako „Dodavatel“); Dodavatel je osobou, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní (tj. podnikatelské) činnosti;

(ii)
odběratel jako objednatel či kupující- fyzická či právnická osoba (s právní subjektivitou) vstupující do smluvního vztahu s Dodavatelem (dále také jako „Odběratel“); je-li Odběratelem osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitele. V ostatních případech o spotřebitele nejde.

2.2
Kontaktní údaje Dodavatele jsou následující:
provozovna: KONY ZLÍN, s.r.o., Březolupy 99, 687 13 Březolupy
tel.: +420 577 991 270–1, fax: +420 577 991 272
e-mail: konyzlin@zln.cz, web: http://www.kony.cz/

2.3
Právní vztahy založené Smlouvou (jejíž součástí jsou i tyto Podmínky) se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem (tj. zejména Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží), a to konkrétně zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem (dále též jen „obchodní zákoník“), a dalšími příslušnými právními normami, vše ve znění pozdějších předpisů.

III. Vznik Smlouvy

3.1
Smlouva je uzavřena:

(i)
ústně, a to osobně či telefonicky nebo

(ii)
písemně v listinné formě, nebo

(iii)
na základě objednávky Odběratele (návrhu Smlouvy) zaslané Dodavateli; v tomto druhém případě je Smlouva uzavřena okamžikem doručení potvrzení (akceptace) objednávky Odběratele ze strany Dodavatele Odběrateli (platí přitom, že Dodavatel není povinen objednávku Odběratele akceptovat), nebo jiným včasným jednáním Dodavatele, z něhož lze dovodit jeho souhlas s takovou objednávkou; takovým včasným jednáním Dodavatele může být přitom i zaslání proforma faktury Odběrateli (jako výzvy k úhradě kupní ceny před dodáním zboží), nebo

(iv)
na základě nabídky Dodavatele vypracované v návaznosti na poptávku Odběratele (učiněnou např. prostřednictvím formuláře na webu Dodavatele); v takovém případě je Smlouva uzavřena okamžikem doručení potvrzení (akceptace) nabídky Dodavatele ze strany Odběratele Dodavateli (platí přitom, že Odběratel není povinen nabídku Dodavatele akceptovat).

3.2
Objednávka Odběratele i nabídka Dodavatele může být uskutečněna písemně nebo faxem nebo elektronicky (e-mailem), akceptace objednávky či nabídky může být uskutečněna rovněž těmito prostředky. Automaticky zaslané potvrzení o přijetí poptávky učiněné prostřednictvím webu Dodavatele není akceptací objednávky. Dodavatel je oprávněn telefonicky ověřit identitu Odběratele a vyžádat si případné doplňující informace.

3.3
Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Dodavateli závazek dodat Odběrateli sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží, a Odběrateli závazek zaplatit Dodavateli kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.

3.4
Uzavřením Smlouvy o dílo vzniká Dodavateli závazek provést na svůj náklad a své nebezpečí pro Odběratele dílo a Odběrateli závazek dílo převzít a zaplatit Dodavateli cenu díla dle sjednaných platebních podmínek.

3.5
Aktuální znění Podmínek je umístěno na webových stránkách poskytovatele, jak jsou uvedeny výše. Uzavřením Smlouvy Odběratel výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy (není-li ve Smlouvě výslovně dohodnuto jinak), a že se s těmito Podmínkami seznámil.

3.6
Změny Smlouvy je možné činit v takové formě, v jaké byla uzavřena příslušná Smlouva (tj. písemnou Smlouvu výhradně písemnou formou).

3.7
Obsah Smlouvy je určen konkrétním ujednáním Smlouvy, těmito Podmínkami (které jsou součástí Smlouvy), případně dalšími smluvními ujednáními uzavřenými mezi stranami (rámcová smlouva, logistická dohoda, množstevní kontrakt, atd.) a dalšími dohodnutými podmínkami.

IV. Dodací podmínky

4.1
Způsob dodání zboží/předání díla bude sjednán v příslušné Smlouvě, a to výběrem z těchto variant:

(i)
osobním odběrem ze strany Odběratele v místě provozovny Dodavatele;

(ii)
bezplatným dodáním (závozem) v rámci plánované servisní cesty Dodavatele na místo sjednané ve Smlouvě;

(iii)
dodáním prostřednictvím přepravce (pověřeného Dodavatelem) na místo sjednané ve Smlouvě. Cenu přepravy v příslušné výši uhradí Odběratel, a to spolu s úhradou ceny dle Smlouvy (stejným způsobem). Je-li místem dodání stát mimo země EU, uhradí Odběratel spolu s cenou a přepravným rovněž veškerá cla a jiné obdobné poplatky. Vykládku zboží/díla z příchozího dopravního prostředku zajistí na své náklady Odběratel; nebezpečí škody na zboží (díle) po dobu jeho vykládky nese Odběratel. Odmítne-li dodané zboží/dílo Odběratel v dohodnuté lhůtě převzít, vznikne Dodavateli oprávnění od dané Smlouvy odstoupit.

4.2
Lhůta či termín pro dodání zboží/ předání díla bude sjednán ve Smlouvě, s tím, že lhůta se počítá ode dne uzavření Smlouvy.

4.3
Předání a převzetí zboží/díla bude mezi stranami (příp. dopravcem pověřeným přepravou zboží/díla do místa dodání) potvrzeno zápisem v dodacím listu či jiném dokladu.

4.4
Odpovědnost Dodavatele za prodlení s dodáním zboží/předáním díla je vyloučena okolnostmi majícími charakter vyšší moci. V těchto případech smluvní strany sjednají náhradní termín dodání zboží/ předání díla.

4.5
U dodávaného zboží není zajištěna montáž ze strany Dodavatele. Není-li výslovně ve Smlouvě sjednáno jinak, zajistí si montáž zboží na své náklady Odběratel.

4.6
Dodavatel je povinen zboží/dílo v případě jeho dodání prostřednictvím přepravce zabalit a označit obvyklým způsobem, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání, tak aby bylo chráněno před poškozením a zničením v průběhu jeho přepravy. Určuje-li obecně závazný právní předpis, jemuž podléhá vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem dle Smlouvy, kogentními ustanoveními nařízený způsob balení či označení zboží/díla, které je předmětem dodávky dle Smlouvy, je Dodavatel povinen takový předpis dodržet. Dodavatel je oprávněn účtovat Odběrateli balné v obvyklé výši, ohledně úhrady balného se přiměřeně použije čl. VI. Podmínek.

V. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

5.1
Vlastnické právo ke zboží, jež tvoří dodávku, přechází na Odběratele okamžikem potvrzení předávacího protokolu (např. dodací list, packing list, potvrzení o převzetí zásilky zasílané na dobírku či jiný doklad o dodání zboží) o dodání takového zboží Odběratelem (příp. jím jmenovanou osobou, např. pověřeným přepravcem).

5.2
Nebezpečí škody na zboží, jenž tvoří dodávku, přechází na Odběratele okamžikem dodání tohoto zboží, v případě dodání prostřednictvím přepravce pak předáním zboží přepravci, přičemž Odběratel je povinen v případě poškozeného či jinak zjevně vadného zboží sepsat o této skutečnosti bezodkladně s dopravcem zápis, případně je oprávněn odmítnout převzetí poškozeného zboží.

5.3
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle upravuje obchodní zákoník.

VI. Cena, platební podmínky

6.1
Kupní cena zboží/cena díla (dále též jen „cena“) bude dohodnuta v každé Smlouvě. Nebude-li výše ceny výslovně ve Smlouvě sjednána, potom platí, že výše ceny bude určena dle ceníku Dodavatele platného ke dni uzavření dané Kupní smlouvy. Dodavatel je oprávněn ceník jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou Smlouvu nebude mít změna ceníku vliv, nedohodnou-li se strany jinak.

6.2
Způsob úhrady ceny bude sjednán ve Smlouvě, a to výběrem z těchto variant:

(i)
hotově v případě osobního odběru (viz čl. 4.1 bod (i) shora) – hotovostní platbou při odběru zboží/předání a převzetí díla, bude-li cena nižší než 350.000 Kč nebo její ekvivalent v EUR, bude-li cena vyšší, není možné tento způsob úhrady ceny sjednat a bude platit způsob úhrady ceny dle bodu (ii) níže. Úplná úhrady kupní ceny je v případě osobního odběru podmínkou dodání zboží/předání díla.

(ii)
platbou na fakturu – Odběratel je v tomto případě povinen uhradit cenu na základě faktury vystavené Dodavatelem a zaslané (předané) Odběrateli zpravidla při dodání zboží/předání díla. Termín splatnosti nebude kratší než 15 dnů ode dne vystavení faktury. Dodavatel si vyhrazuje právo vyžadovat od Odběratele úhradu přiměřené zálohy, a to na základě zálohové faktury vystavené po uzavření Smlouvy. V případě prodlení Odběratele s úhradou (zálohové) faktury delšího než 15 dnů je Dodavatel oprávněn od dané Smlouvy písemně odstoupit. V případě prodlení s úhradou (zálohové) faktury je Objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

7.1
Zboží/dílo bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté ve Smlouvě, případně vlastnosti obvyklé a bude vyrobeno/zhotoveno dle právních a technických norem platných v České republice; právní a technické normy země sídla Odběratele ani země doručení (nejedná-li se o Českou republiku) nejsou závazné, nenařizuje-li toto právní předpis, jemuž podléhá vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem dle Smlouvy, kogentním ustanovením. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci bez zavinění Dodavatele, za vady vzniklé mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávného zacházení, údržby, skladování, užívání, jakož i za vady způsobené Odběratelem nebo třetí osobou. Dodavatel též neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Odběratelem a/nebo dodržením nevhodných pokynů daných mu Odběratelem, a to v případě, že Dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí a/nebo pokynů nemohl zjistit nebo na ně Odběratele upozornil (ujednání čl. IX. zůstávají nedotčena).

7.2
Na dodané zboží/provedené dílo poskytuje Dodavatel Odběrateli záruku za jakost, a to v délce 12 měsíců u nového zboží/díla a 6 měsíců v případě použitého (repasovaného zboží) a oprav, není-li ve Smlouvě výslovně sjednána záruční lhůta delší. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží/předání díla. Požaduje-li však Odběratel ve Smlouvě o dílo, aby Dodavatel neřešil určité závady a/nebo části či aspekty díla, neposkytuje Dodavatel záruku za jakost díla. Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodnou montáží či nevhodným užíváním (např. přetížením), neodbornou či nedostatečnou údržbou (např. poškození Dodavatelem dodaných těsnění nebo použití nevhodného maziva), vady, které jsou důsledkem nevhodného konstrukčního řešení (ujednání čl. IX. zůstávají nedotčena), dále na vady způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí a jakékoliv další vady vzniklé jinak, než jednoznačně prokázaným porušením povinností Dodavatele.

7.3
Ihned po převzetí (dodání) zboží/díla je Odběratel povinen toto s vynaložením odborné péče prohlédnout, zdali nemá vady.

7.4
Vady zboží/díla zjištěné během záruční lhůty je Odběratel povinen bezodkladně (nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne jejich zjištění) oznámit písemně, faxem nebo e-mailem na výše uvedené kontaktní údaje Dodavatele (dále také jako „Reklamace“). K opožděně zaslané Reklamaci se nepřihlédne. V Reklamaci musí být vady dostatečně popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Ustanovení § 428 obchodního zákoníku zůstává nedotčeno.

7.5
V případě včasně učiněné Reklamace má Odběratel tyto nároky:

(i)
v případě Kupní smlouvy požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné (avšak pouze tehdy, jsou-li vady neopravitelné), dodání chybějícího zboží;

(ii)
v případě Kupní smlouvy i Smlouvy o dílo požadovat odstranění vad opravou (jestliže jsou vady opravitelné);

(iii)
v případě Kupní smlouvy i Smlouvy o dílo požadovat přiměřenou slevu z ceny (avšak pouze tehdy, jsou-li vady neopravitelné);

(iv)
v případě Kupní smlouvy i Smlouvy o dílo požadovat odstranění právních vad;

přičemž právo volby mezi jednotlivými nároky přísluší Odběrateli. Zvolený nárok je Odběratel oprávněn měnit pouze se souhlasem Dodavatele. Neuplatní-li Odběratel právo volby z uvedených nároků přímo v Reklamaci, přísluší toto právo Dodavateli.

7.6
Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že bez toho, aby měl Dodavatel možnost fyzicky posoudit vadné zboží/dílo, jehož se reklamce týká, nemůže být řešení reklamace zahájeno, ledaže by se s Odběratelem v konkrétním případě výslovně dohodl jinak. Náklady na dopravu takového zboží/díla nese Odběratel, nedohodne-li se v daném případě s Dodavatelem jinak.

7.7
Vypořádání nároku Odběratele z vad zboží/díla dle čl. 7.5 provede Dodavatel v přiměřené lhůtě od obdržení Reklamace a vadného zboží/díla, nejpozději však do 60 dnů od takového data. O vypořádání nároku či zamítnutí reklamace bude Dodavatel Odběratele bez zbytečného odkladu vhodným způsobem informovat.

7.8
V případě, kdy by vypořádání nároků z vad dle čl. 7.5 odst. (i) nebo (ii) nebylo pro Dodavatele možné či účelné, vyhrazuje si Dodavatel právo vypořádat takový nárok Odběratele poskytnutím přiměřené slevy z ceny, a to bez ohledu na předchozí volbu Odběratele.

7.9
Od Smlouvy je Odběratel oprávněn odstoupit, jestliže Dodavatel poruší čl. 7.7 a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Odběratel poskytne. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno Dodavateli, přičemž účinnosti nabývá dnem doručení oznámení o odstoupení Dodavateli (ex-nunc).

7.10
Prokáže-li se, že se na reklamovanou vadu nevztahuje záruka, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady vynaložené na řešení takové neoprávněné reklamace, a to do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování.

7.11
Provede-li Dodavatel vypořádání nároku Odběratele z vad dle čl. 7.5 dodáním náhradního zboží nebo opravou jakož i v případech, kdy Dodavatel reklamaci zamítne, je Odběratel povinen vyzvednout si předmětné zboží/dílo u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je o vypořádání svého nároku či zamítnutí reklamace informován (nejpozději však do 2 pracovních dnů). Nečiní-li tak, uskladní Dodavatel takové zboží/dílo na náklady Odběratele.

VIII. Náhrada škody

8.1
Ve smyslu ustanovení § 386 obchodního zákoníku je maximální náhrada škody vzniklé porušením povinnosti Dodavatele omezena částkou, která se rovná 50% ceny zboží/díla dle Smlouvy. Případná škoda převyšující uvedený limit se nehradí.

8.2
Odběratel se dle ustanovení § 386 obchodního zákoníku výslovně vzdává práva na náhradu škody vzniklé použitím věcí předaných Odběratelem Dodavateli k zpracování a/nebo dodržením nevhodných pokynů daných Odběratelem Dodavateli, a to v případě, že Dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí a/nebo pokynů nemohl zjistit nebo na ně Odběratele upozornil (ujednání čl. IX. zůstávají nedotčena).

8.3
S ohledem na specifika odvětví činnosti Dodavatele (kdy zejména kardanové hřídele bývají úmyslně konstruovány tak, že kromě přenosu kroutícího monetu plní též úlohu deformační pojistky v případě přetížení či poruchy stroje nebo jeho části) se konstatuje, že Dodavatel nebude nahrazovat jakékoliv vedlejší škody (tj. škody vzniklé jinak než přímo na zboží či díle samotném) vzniklé Odběrateli, a to zejména náklady na montáž či demontáž, odtah či ušlý zisk. Náklady v podobě takových škod představují součást podnikatelského konceptu Odběratele a součást jeho podnikatelského rizika, Odběratel se tedy dle ustanovení § 386 obchodního zákoníku výslovně vzdává práva na náhradu takových škod.

IX. Technická dokumentace

9.1
Pokud je dílo zhotovováno Dodavatelem na základě technické dokumentace Odběratele či třetí osoby, neodpovídá Dodavatel za správnost takové technické dokumentace, ale pouze za dodržení stanovených parametrů. Aniž by byl Dodavatel povinen upozorňovat Odběratele na vady či nesrovnalosti v takové technické dokumentaci, neodpovídá Dodavatel za jakákoliv vady vzniklé v důsledku dodržení parametrů díla dle předmětné technické dokumentace.

9.2
Je-li dílo zhotovováno Dodavatelem na základě jeho technické dokumentace, náleží odpovědnost za stanovení specifických požadavků kladených na dílo a kontrolu technických parametrů stanovených technickou dokumentací výlučně Odběrateli. Dodavatelem navržené technické parametry představují pouze doporučení podléhající kontrole a schválení Odběratele, a to zejména z hlediska funkce celého stoje, jehož součástí se má následně díla stát.

9.3
Vyžaduje-li to povaha zboží/díla nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, které podléhá právní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem, je Dodavatel povinen jako součást dodávky dodat Odběrateli takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží/dílu, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží/díla. Dokumentace bude dodána v českém jazyce, nedohodnou-li se strany jinak nebo neurčuje-li zmíněný právní předpis jinak.

9.4
Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Odběratel nenabývá žádných práv k jakékoliv dokumentaci, kterou mu Dodavatel v souvislosti se Smlouvou zpřístupní, a dále že v souvislosti se Smlouvou nedochází k jakémukoliv převodu autorských práv ani práv duševního vlastnictví Dodavatele Odběratel je povinen uchovávat předmětnou dokumentaci v tajnosti a neumožnit k ní přístup třetím osobám (nestanoví-li kogentní právní norma jinak), přičemž odpovídá Dodavateli za škodu vzniklou porušením této povinnosti.

X. Některá ujednání týkající se Spotřebitelů

10.1
Ustanovení článku IX. se vztahují výhradně na Odběratele, který je spotřebitelem. Pro účely těchto Podmínek se Odběratel, který je spotřebitelem, dále označuje též jen jako „Spotřebitel“. V případě Spotřebitele tak mají tato ustanovení přednost před ustanoveními Podmínek, která stanoví jinak.

10.2
Práva a povinnosti Spotřebitele, zejména ve věci nároků z vad zboží/díla, jsou blíže upravena občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními normami, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; vše ve znění pozdějších předpisů.

10.3
Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Dodavatel neuzavírá se Spotřebitelem Smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku ve smyslu § 53 občanského zákoníku. Vyplnění formuláře na webu Dodavatele není nabídkou k uzavření smlouvy.

10.4
Při prodeji zboží na základě Kupní smlouvy je záruční doba 12 měsíců, není-li v Kupní smlouvě výslovně sjednána doba delší nebo kogentním ustanovením příslušného právního předpisu stanovena záruční doba odlišná.

10.5
Je-li dle Smlouvy o dílo zhotovována věc na zakázku, je záruční doba 12 měsíců. V případě, kdy je na základě Smlouvy o dílo Dodavatele prováděna oprava či úprava věci, je záruční doba 6 měsíců. Uvedené platí, není-li v dané Smlouvě výslovně sjednána doba delší nebo kogentním ustanovením příslušného právního předpisu stanovena záruční doba odlišná.

10.6
Dodavatel neodpovídá za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů Spotřebitele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů upozornil.

10.7
Náhrada škody se řídí příslušnými právními předpisy. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční lhůta, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

10.8
Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Dodavatel vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.9
V případě, že zboží při převzetí Spotřebitelem není ve shodě s Kupní smlouvou (dále také jako „rozpor s Kupní smlouvou“), má Spotřebitel právo na to, aby Dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od dané Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Spotřebitel před převzetím zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

XI. Ochrana osobních údajů, archivace Smlouvy

11.1
Odběratel uzavřením Smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených ve Smlouvě) v databázi zákazníků Dodavatele po naplnění Smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí Dodavateli svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

11.2
Dodavatel informace o Odběratelích uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje Odběratelů jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje Dodavatel nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených Dodavatelem dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

11.3
Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Odběratele doručené Dodavateli odstranit z databáze.

11.4
Smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány Dodavatelem, a to i po jejich naplnění. Smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným Smlouvám má výlučně Dodavatel, případně subjekt Dodavatelem pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit Smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1
Pro konkrétní Smlouvu jsou tyto Podmínky platné a závazné ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy. V případě rozporu těchto Podmínek s vlastním textem Smlouvy (obsaženým mimo tyto Podmínky) má přednost znění Smlouvy před zněním Podmínek. Kogentní ustanovení příslušných právních předpisů zůstávají nedotčena.

12.2
V případě rozporu kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek s kogentním ustanovením platného a účinného právního předpisu, má před zněním dotčeného ustanovení Podmínek bez dalšího přednost takové kogentní ustanovení.

12.3
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2013.